Verbistä toiseen

Yksilö- tai ryhmätehtävä, jossa kiinnitetään huomiota siihen, mitä raamatunkohdassa tapahtuu ja tehdään.
Iloa ja eloa Raamatusta

Verbeillä on tärkeä merkitys tekstissä: ne kertovat liikkeestä, toiminnasta ja myös tekstin henkilöiden tunteista ja asenteista. Huomion kiinnittäminen erityisesti verbeihin voi auttaa huomaamaan uusia puolia tutustakin raamatunkohdasta.

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua

Materiaali: Jokaiselle osallistujalle kopio raamatunkohdasta ja kynä

Ohjaajalle: Ota huomioon tehtävää valmistaessasi ryhmän kieliopin tuntemus: ohjaa ryhmää niin, että kukaan ei tunne itseään ulkopuoliseksi, vaikka ei tunnistaisi kaikkia verbejä. Selitä, mitä aktiivi ja passiivi tarkoittavat.

TOIMINTA

1. Raamatunkohta luetaan ääneen.

2. Osallistujat alleviivaavat kaikki verbit raamatuntekstistä.

3. Tutkitaan verbejä yksilöllisesti tai pienryhmissä ja kirjoitetaan tutkimustuloksia ylös:

a) Millaisia verbejä tekstissä on? Ovatko ne kuvailevia vai toteavia? Ovatko ne aktiivissa (=onko niiden tekijä mainittu) vai passiivissa (=tekijää ei ole mainittu)? Mikä verbi toistuu useimmin?

b) Mitä verbit opettavat tekstistä tai jostain sen henkilöstä? Kuka on tekstin päätoimija? Keneen toiminta kohdistuu? Onko passiivimuodossa olevien verbien takaa löydettävissä jokin henkilö?

c) Missä aikamuodossa verbit ovat? Onko joillain verbeillä jokin yhteinen temaattinen nimittäjä?

4. Esitetään tutkimustulokset koko ryhmälle.

Vaihtoehto:

Ohjaaja valmistaa raamatunkohdasta monisteen, josta verbit on poistettu ja niiden kohdille jätetty tyhjää tilaa. Yksin tai parityönä muistellaan tai arvataan oikeita verbejä ja kirjoitetaan ne tyhjiin kohtiin. Lopuksi verrataan monistetta alkuperäiseen raamatunkohtaan. Ohjaajan johdolla voidaan keskustella siitä, mitkä verbit tuntuivat vaikeilta ja kiinnittyikö huomio johonkin tiettyyn verbiin (liikkeeseen, toimintaan tms.) tämän tehtävän kautta.

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.